Generalforsamling i DS29 2014

Den kommende generalforsamling i Dansk Skiforløberforening af 1929 afholdes lørdag d. 24/5 2014. Alle medlemmer af klubben vil modtage en indkaldelse gennem klubbens hjemmeside og pr. mail 14 dage inden afholdelse. Med indkaldelsen vil blive fremsendt en dagsorden.

OBS: Datoen for ordinær generalforsamling 2014 i DS29 er udskudt.

Information om tidspunkt for afholdelse af generelforsamlingen og dagsorden vil blive offentliggjort her på hjemmesiden snarest.

Indkaldelsen og dagsorden vil endvidere blive sendt pr. email til klubbens medlemmer mindst 14 dage inden generalforsamilingens afholdelse.

Bestyrelsesmøde d. 9/1 2014

På DS29 bestyrelsesmøde d. 9/1 2014 blev det besluttet at afholde generalforsamling d. 24/5 2014.

Her blev regnskab og klubbens medlemsstatus gennemgået.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var til stede på mødet:

Rasmus Lundby

Tue Hodal

Anders Olesen

Lea Krag Fogh

Anne Nymand

Resultat af Generalforsamling i DS29, 2013

Resultatet af Generalforsamlingen i DS29 d. 25. maj 2013 blev som følgende:

 • Formand (ulige år): Rasmus Lundby valgt
 • Kasserer (lige år): Anders Olesen ikke på valg før 2014
 • 1 Bestyrelsesmedlem (ulige år): Carsten Drud valgt
 • 2 Bestyrelsesmedlemmer (lige år): Michael Tandrup og Tue Hodal ikke på valg før 2014
 • 2 Suppleanter (for 1 år): Lea Krag Fogh og Anne Nymand valgt

Resultatet af Generalforsamlingen i DS29, 2009

Resultatet af Generalforsamlingen i DS29 d. 15.10.09 blev som følgende:

Formand (ulige år)                                          Rasmus Lundby valgt
Kasserer (lige år)                                            Tue Bak ikke på valg før 2010
1 Bestyrelsesmedlem (ulige år)                  Anders Olesen valgt
2 Bestyrelsesmedlemmer (lige år)             Nikolaj Fjellvang-Sølling og Philip Saerens ikke på valg før 2010
2 Suppleanter (for 1 år)                                  Lea Fogh og Jan Weber valgt

Generalforsamling i DS29

Dagsorden for generalforsamling i Dansk Skiløberforening af 1929

Torsdag den 15. oktober 2009, kl. 21.30 / Alpenbad Hohenhaus, Hintertux

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra formand og udvalg
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab pr. 31. december 2009
 4. Behandling af indsendte forslag
   - § 7 ”Forslag, som ønskes behandlet,
      skal være bestyrelsen af hænde senest den 1. oktober.”
 5. Valg af bestyrelse
   - Formand (ulige år)
      Rasmus Lundby på valg (genopstiller)
   - 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
      Henrik Thorsen på valg (genopstiller ikke)
   - Kasserer (lige år)
      Tue Bak ikke på valg
   - 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
      Philip Saerens og Nikolaj Fjellvang ikke på valg
   - 2 suppleanter (for 1 år)
      Lea Fogh og Jakob Jønck på valg (genopstiller)
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelt

Stemmeberettigede er alle medlemmer af foreningen, der har betalt kontingent.

Det er muligt at stille op til bestyrelsen på dagen. Kandidater sender en sms til rasmus@lundbys.dk herom.

Brevstemmer er ikke muligt.

Generalforsamling i Dansk Skiløberforening af 1929

Dagsorden for generalforsamling i Dansk Skiløberforening af 1929

Onsdag den 10. juni 2009, kl. 19.00 / Bondropsgade 15, 9400 Nr.Sundby

1 Valg af dirigent
2 Beretning fra formand og udvalg
3 Forelæggelse af det reviderede regnskab pr 31. december
4 Behandling af indsendte forslag

Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne, således ordlyden i § 7 omkring perioden for valghandlingen ændres til ” Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned. Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen af hænde senest den 1. oktober.”

Dermed vil næstkommende generalforsamling blive i oktober 2009. Forventet afvikles denne sammen med årsmødet i DDS (under Hintertux-kurset i uge 42, ’09).

5 Valg af bestyrelse

Den samlede siddende bestyrelse vælger at trække sig uanset valgperiode, og således skal der vælges en fuld bestyrelse på ny.

· Formand (ulige år) Bestyrelsen opstiller Rasmus Lundby
· Kasserer (lige år) Bestyrelsen opstiller Nikolaj Fjellvang
· 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) Bestyrelsen opstiller Tue Bak
· 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år) Bestyrelsen opstiller Henrik Thorsen og Philip Saerens
· 2 suppleanter (for 1 år) Bestyrelsen opstiller Lea Fogh og Jakob Jønck

6 Valg af revisor
7 Eventuelt

Dansk Skiløberforening af 1929 – Introbrev

Dansk Skiløberforening af 1929 er en skiklub under Danmarks Skiforbund med foreløbig 150 medlemmer. Vi håber på at du også vil være medlem.

Den Danske Skiskole har indkaldt til opløsende generalforsamling i februar måned, hvorefter alle midler og aktiver overføres til DS29. Vi ser gerne at du og alle andre deltagere på skiinstruktøruddannelse følger med over i DS29 – og således sikrer din fortsatte medbestemmelse over DDS’ politik og økonomi.

Det er fremover intentionen af skiinstruktøruddannelsen, Den Danske Skiskole, organisatorisk skal ligge under Danmarks Skiforbund i udvalget DisciplinTeam Uddannelse (DT-U). Reelt vil du som aktiv i DDS ikke mærke forskel; det er stadig samme logo, samme kursusindhold, samme kontorpersonale etc. På sigt håber vi at tiltaget kan styrke og udvikle skiinstruktøruddannelse i Danmark.

Skiinstruktørerne sikrer deres økonomiske råderet ved, at den økonomi og de aktiver, der i dag ligger i DDS, bliver overført til DS29 – der udlåner aktiverne til DT-U, således at uddannelsen kan fortsætte uændret. Skiinstruktørerne sikrer deres politiske råderet ved, at det er skiinstruktørerne der vælger udvalgsmedlemmerne af DT-U, ligesom det i dag er tilfældet med DDS.

Danmarks Skiforbund vil indkalde til valg af DT-U umiddelbart inden DDS afvikler sin anden opløsende generalforsamling den 6. marts ’08. Således ved du præcis hvem der politisk kommer til at styre instruktøruddannelsen, inden du medvirker til DDS’ opløsning.

På seneste generalforsamling i DS29 blev kontingentsatserne fastsat til flg.:

 • Medlemskab A:
  A1) Enhver kan blive medlem af DS29, mod en kontingentbetaling på 600 kr. pr år. Medlemskab A giver mulighed for at opnå normale medlemsfordele ved Danmarks Skiforbund (DSkiF).

  A2) DS29 giver en rabat på medlemsskab A, således kontingentbetaling i alt er på 150 kr. pr år., såfremt man indenfor de seneste tre år har deltaget på eksamensrettede instruktørkurser i DDS.

 • Medlemskab B:
  Man kan blive medlem af DS29, med et kontingent på 0 kr. pr. år, forudsat at man:

  - er medlem af en anden skiklub under DSkiF
  - er uddannet skiinstruktør med gyldigt årsmærke udstedt af DDS

  Ved denne type medlemskab, er man via DS29 medlem af DSkiF, men har ikke gennem DS29 (sekundær klub) mulighed for at få ”normale” DSkiF-medlemsfordele (eks. Skikort, medlemsblad, forsikring mm). Forudsætninger er at man opnår disse fordele via medlemsskab gennem en anden skiklub (primær klub).

For indmeldelse skal du sende en mail til mail@ds29.dk
Påfør: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, type medlemsskab (A1, A2 el. B) og evt. anden skiklub.
Vi anmoder om at tilmeldinger sker hurtigst muligt; gerne inden slutningen af februar.

Information om klubben vil fremover være at finde på http://www.ds29.dk
Vedhæftet denne mail er klubbens Vedtægter (18.84 KB).

10. februar 2008
Bestyrelsen i DS29
Jan Weber, Thore Engraf, Sine Carlsen, Peter Aagaard, Ole Jensen, Anne Nymand og Rasmus Lundby

Kontakt

Al kontakt med klubben sker til mail@ds29.dk

Formand
Rasmus Lundby
Bondropsgade 15
9400 Nørresundby
Tlf: +4598177944

Medlemsregistrator
Anders Olesen
Den Danske Skiskole
Saltværksvej 2e
2770 Kastrup
Tlf: +4561794326